| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-9 

nyanpasu

Album: Nyanpasu - Single / Original Release Date: 2021-02-19Genre: Pop
Mondaishū de kitā
Shinkansen-gokkō
Suttokoton Suttokoton
Suttoko ton ton tōn
Nya nyan pasū
(Hāi!)
Yabure kabure no yabuisha ga
Takeyabu no naka e sutta kora sa
Yabuka-ra bō ni sutta kora sa
Yabureta raburetā motte Sutta kora sa
(Hāi!)
Yabure kabure no yabuisha ga
Takeyabu no naka e sutta kora sa
Yabuka-ra bō ni sutta kora sa
Yabureta raburetā motte
Sutta kora sa

Related Lyrics

nyanpasu 

Mondaishū de kitā
Shinkansen-gokkō
Suttokoton Suttokoton
Suttoko ton ton tōn
Nya nyan pasū
(Hāi!)
Yabure kabure no yabuisha ga
Takeyabu no naka e sutta kora sa
Yabuka-...[Read More]

Contact us at Admin@Lyricssong.Net